1. Které přirozené číslo se umocněním na druhou zvětší o 500 %?
  Řešení ukaž
 2. Průměr padesáti čísel je 76. Čtyřicet z těchto čísel má průměr 80. Jaký je průměr zbylých deseti čísel?
  Řešení ukaž
 3. Rozdíl dvou kladných čísel je 2 a jejich součin je 17. Kolik je jejich součet?
  Řešení ukaž
 4. Odečtením rozdílu druhých mocnin dvou sousedních přirozených čísel od rozdílu jejich třetích mocnin dostaneme číslo 30. Která jsou to čísla?
  Řešení ukaž
 5. Součin tří po sobě jdoucích čísel je 2184. Jaký je jejich součet?
  Řešení ukaž
 6. Součet tří za sebou jdoucích přirozených čísel je 27. Jaký je jejich součin?
  Řešení ukaž
 7. Určete součet tří po sobě jdoucích přirozených čísel takových, že součet prvního a třetího je 368.
  Řešení ukaž
 8. Když ve dvouciferném čísle změníme pořadí cifer, jeho hodnota se zvětší o 20 %. Jaké je to číslo?
  Řešení ukaž
 9. Když ve dvouciferném čísle prohodíme cifry, vznikne číslo, které je o 75 % větší, než původní číslo. Určete největší takové číslo.
  Řešení ukaž
 10. Ciferný součet dvouciferného čísla je 15. Jestliže toto číslo zvětšíme o 27, dostaneme číslo zapsané stejnými číslicemi, ale v obráceném pořadí. Určete toto číslo.
  Řešení ukaž
 11. Dvojciferné číslo má součet cifer 8. Součin tohoto čísla a čísla, které z něho vznikne obrácením pořadí, je 1855. Určete uvažované číslo.
  Řešení ukaž
 12. Když u dvojciferného čísla prohodíme cifry a k nově získanému číslu přičteme 3, dostaneme dvojnásobek původního čísla. Určete původní číslo.
  Řešení ukaž
 13. Je dáno číslo menší než 50. Když toto číslo zdvojnásobíme a odečteme 12, dostaneme číslo, které má stejné číslice jako původní číslo, ale v opačném pořadí. Určete původní číslo.
  Řešení ukaž
 14. Jestliže přečteme určité dvouciferné číslo zprava doleva, bude nové číslo čtyřiapůlkrát větší než dané číslo. O které číslo se jedná?
  Řešení ukaž
 15. Součin tří za sebou jdoucích čísel je osmkrát větší než jejich součet. Určete tato čísla.
  Řešení ukaž
 16. Součin tří za sebou jdoucích přirozených čísel je 33 krát větší než jejich součet. Určete tato čísla.
  Řešení ukaž
 17. Součin tří za sebou jdoucích přirozených čísel je 40 krát větší než jejich součet. Která jsou to čísla?
  Řešení ukaž
 18. Jsou dána čtyři za sebou jdoucí přirozená čísla. Součet třetích mocnin prvních tří čísel se rovná třetí mocnině čtvrtého čísla. Která jsou to čísla?
  Řešení ukaž
 19. Součin čtyř různých přirozených čísel, z nichž přesně tři jsou lichá, je 7! . Součet těchto čtyř čísel je 63. Která jsou to čísla?
  Řešení ukaž
 20. Máme pět za sebou jdoucích přirozených čísel. Součet prvních čtyř je roven trojnásobku pátého čísla. Která jsou to čísla? 
  Řešení ukaž
 21. Pět za sebou jdoucích celých čísel má následující vlastnost: součet druhých mocnin prvních tří čísel se rovná součtu druhých mocnin zbývajících dvou čísel. Určete všechny pětice, které mají tuto vlastnost.
  Řešení ukaž
 22. Je dáno 6 za sebou jdoucích přirozených čísel. Součet druhého, čtvrtého a pátého čísla je 41. Jaký je součet třetího a šestého čísla?
  Řešení ukaž
 23. Jestliže napíšeme číslice ve čtyřciferném čísle v opačném pořadí, dostaneme číslo 4 krát větší. Určete všechna čísla, která mají tuto vlastnost.
  Řešení ukaž
 24. Když čtyřciferné číslo x vynásobíme 9, dostaneme jiné čtyřciferné číslo, které má cifry v obráceném pořadí než číslo x. Určete číslo x.
  Řešení ukaž
  N je pěticiferné číslo. Když napíšeme 1 na konec tohoto čísla, dostaneme číslo třikrát větší, než když napíšeme 1 na začátek čísla N. Určete číslo N.
  Řešení ukaž
 25. Číslo M je dvouciferné přirozené číslo. Číslo N získáme z čísla M tak, že vyměníme pořadí číslic. Víme, že rozdíl M-N je kladná druhá mocnina přirozeného čísla. Kolik čísel M existuje?
  Řešení ukaž
 26. Rozdíl, součet a součin dvou čísel je v poměru 1:7:18. Která jsou to čísla?
  Řešení ukaž
 27. Poměr rozdílu, součtu a součinu dvou čísel je 1:7:24. Která jsou to čísla?
  Řešení ukaž
 28. Najděte 4-ciferné číslo, které má všechny následující vlastnosti:
  (a) ciferný součet je roven 10,
  (b) rozdíl tohoto čísla a čísla napsaného pozpátku je 3087,
  (c) součet prvních dvou cifer je o 4 větší než součet posledních dvou,
  (d) součet první a čtvrté cifry je stejný jako součet druhé a třetí cifry.
  Řešení ukaž
 29. Určete tři přirozená čísla a, b, c, pro která platí

  a+\frac1{b+\frac1c}=\frac{15}2

  Řešení ukaž
 30. Určete tři přirozená nesoudělná čísla A, B, C, pro která platí

  A\log_{200}5 + B\log_{200}2 = C.

  Řešení ukaž
 31. Pro jakou cifru d je číslo 16d1 druhá mocnina přitozeného čísla?
  Řešení ukaž
 32. Najděte nejmenší přirozené číslo, které se rovná jedné polovině druhé mocniny a zároveň jedné třetine třetí mocniny.
  Řešení ukaž
 33. Určete všechna n\in\mathbb N taková, že číslo n^2-1991 je druhá mocnina přirozeného čísla.
  Řešení ukaž
 34. Určete všechna n\in\mathbb N taková, že číslo 2001+n^2 je druhá mocnina přirozeného čísla.
  Řešení ukaž
 35. Určete všechna n\in\mathbb N taková, že číslo n^2-19n+91 je druhá mocnina přirozeného čísla.
  Řešení ukaž
 36. Určete všechna n\in\mathbb N taková, že číslo n^2+3n+24 je druhá mocnina přirozeného čísla.
  Řešení ukaž
 37. Najděte všechna kladná celá čísla n, pro která je číslo n^2 + 6n druhou mocninou přirozeného čísla.
  Řešení ukaž
 38. Najděte nejmenší přirozené číslo n takové, že čísla n+125 a n+201 jsou současně druhou mocninou přirozeného čísla.
  Řešení ukaž
 39. Určete všechna n\in\mathbb Z taková, že číslo

  \sqrt{\frac{11n-5}{n+4}}

  je přirozené číslo.
  Řešení ukaž
 40. Jestliže jsou řešením rovnice x^2-85x+c=0 dvě různá prvočísla, urči ciferný součet čísla c.
  Řešení ukaž
 41. Nechť P(n) a S(n) označují postupně ciferný součin a součet čísla n. Například P(23)=6 a S(23)=5. Pro dvouciferné číslo N platí

  N=S(N)+P(N).

  Určete číslici na místě jednotek čísla N.
  Řešení ukaž
 42. Petr si myslí dvojmístné číslo. Když tohle číslo napíše dvakrát za sebou, vznikne čtyřmístné číslo, které je dělitelné devíti. Když totéž číslo napíše třikrát. za sebou, vznikne šestimístné číslo, které je dělitelné osmi. Zjistěte, jaké číslo si může Petr myslet.
  Řešení ukaž
 43. Dvouciferné číslo vydělíme číslem, které vznikne z původního čísla přehozením cifer. Výsledek je 3 a zbytek 5. Jaké bylo původní číslo?
  Řešení ukaž
 44.  Je dáno šesticiferné číslo, které končí číslicí 4. Když tuto číslici přesuneme na začátek daného čísla (před jeho první cifru), vznikne nové číslo, které je čtyřnásobkem původního. Jaké je to číslo?
  Řešení ukaž
 45. Když k danému přirozenému číslu přičteme součet jeho cifer, dostaneme 101. Která čísla mají tuto vlastnost?
  Řešení ukaž